Michiel van der Vlist, PA0MMV

De pittige brief

Wie een soortgelijk probleem heeft en deze brief of delen er van wil gebruiken, heeft daarvoor bij dezen de toestemming van de auteur.

M. van der Vlist                {Plaats, datum}
xxxxxxxxx xxx
xxxx xx xxxxxxxx
tel xxxx-xxxxxxx

                Gasservice Utrecht
                Afd verhuuradministratie
                Meidoornkade 15
                3992 AG Houten

Klantnummer : xxxxxxxxxxx
Uw referentie: xxxxxxxxxxxx
Uw schrijven: dd 10 juni 2008
Betreft: opzeggen huurcontract boiler

Mevrouw, mijnheer,

In vervolg op ons telefoongesprek van begin juni waarbij ik de wens te kennen gaf het huurcontract van mijn boiler te beëndigen en wat door u werd bevestigd door uw schrijven van 10 juni j.l. kan ik u het volgende melden:

 1. Ik ga niet accoord met de door u voorgestelde opzegtermijn van twee maanden. Het betreft hier een beëindiging wegens defect. Nadat ik een lekkage had gemeld werd op 23 mei door uw monteur geconstateerd dat de boiler total loss was. Mij werd medegedeeld dat u niet bereid of in staat was de boiler onder de lopende huurvoorwaarden te vervangen en u stelde een nieuw contract voor waarvan de voorwaarden voor mij niet aanvaardbaar waren. Zoals in de Nederlandse wet is vastgelegd, is een wijziging van de contractvoorwaarden die in het nadeel van de cliënt uitvalt, een grond voor opzegging zonder opzegtermijn. U bent degene die het contract niet op de destijds overeen gekomen voorwaarden wilt continueren. U bent degene die in gebreke blijft, uw apparaat is defect waardoor de overeengekomen dienst - heet water middels een huurboiler - niet meer geleverd wordt. Ik beschouw de overeenkomst derhalve beëindigd op het moment dat de levering van de overeengekomen dienst de facto werd gestaakt en u liet weten die dienst niet onder de lopende voorwaarden te willen continueren. Ik beschouw uw schrijven van 10 juni j.l. als die formele melding.
   
 2. Ik ga niet accoord met kosten voor verwijdering en transport. Het spreekt vanzelf dat overname van het apparaat voor mij geen optie is. Het apparaat is defect. Het zal dus door u moeten worden teruggenomen. Ik zie echter geen enkele reden waarom de kosten van verwijdering en transport op mijn rekening zouden moeten komen. Sterker nog: ik meen dat ik u voor de defecte boiler bewaarloon in rekening zou kunnen brengen. Ik wijs u er nogmaals op dat ù degene bent die in gebreke is. Ù wilt of kunt de afgesproken dienst niet op de oorspronkelijke voorwaarden continueren. Het contract dat ik destijds ben aangegaan is met de REMU. Ik ben alleen gebonden aan dàt contract. Als u meent dat dàt contract mij bindt tot het dragen van de verwijderings- en transportkosten, dan nodig ik u uit mij dat contract - voorzien van mijn handtekening - te tonen.
   
 3. Ik ga niet accoord met kosten voor verwijdering van het stuurrelais. Gezien het feit dat het stuurrelais zich in of op het verzegelde gedeelte van de installatie bevindt, kan ik een claim uwerzijds op het eigendom van het stuurrelais niet weerleggen en ik kan u dan ook niet weigeren het stuurrelais te verwijderen. Maar dan wel op uw kosten. Ten derde male wijs ik u er op dat ù degene bent die in gebreke blijft. De kosten van verwijdering kunnen dan ook niet voor mijn rekening zijn. Indien u meent dat het anders is, nodig ik u uit het contract te tonen waarin is vastgelegd dat de kosten van verwijdering voor mijn rekening zijn.
  Ik vraag mij dan wel af welk redelijk belang u hebt bij verwijderen van het stuurrelais. Merkwaardigerwijs wordt door u in geval van beëindigen van het contract door overname of vermissing van de boiler in het geheel niet gesproken over verwijdering van het stuurrelais. Het gaat dan blijkbaar stilzwijgend in eigendom over. Dat toont aan dat u geen redelijk belang hebt bij verwijderen van het stuurrelais. Een argwanend iemand zou op de gedachte kunnen komen dat u overstappen op voorzieningen van een concurrent wilt ontmoedigen.
  Voorts wijs ik u er op dat verwijderen van het stuurrelais getuigt van een weinig klantvriendelijke houding. U dwingt mij in dat geval namelijk tot het maken van kosten voor een vervangende voorziening.
   
 4. Gezien dat ik met u verder een goede relatie heb en niet eerder met u een geschil heb gehad wil ik de zaak niet op de spits drijven. Ik stel daarom het volgende compromis voor:
   

Hopende u hiermee naar genoegen te hebben ingelicht:

{handtekening}

M. van der Vlist


Stuur mij een e-mail


Join the family of FON Unicode site Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS

Home page English Home page English
Home page Nederlands Home page Nederlands

Laatst bijgewerkt 2 augusts 2009.
Deze website gebruikt unicode (utf-8)
© 2008, 2009, Michiel van der Vlist

Kwfs